top of page
  • כריסטינה כהן

ביטוח פנסיה לעצמאים

עודכן: 10 בנוב׳ 2021

חוק פנסיה לעצמאים נחקק ב-2017 כחלק מהחקיקה החברתית, מתוך מחשבה על עובדים עצמאים שחלקם לא חסכו במשך שנות עבודתם. כדי לממש את מטרת החוק נקבעו סכומי הפקדת חובה לפנסיה לעצמאי, לצד הטבות מס והתאמות בחוק ביטוח לאומי שיאפשרו לעצמאים לחסוך ולכלכל את עצמם בכבוד גם לאחר הפרישה לגמלאות.קרן פנסיה לעצמאים – מה חשוב לדעת?

החוק קובע סכום מינימלי שהעצמאי חייב להפקיד בכל שנת מס. עבור חלק מההכנסה, המחושבת עד מחצית מהשכר הממוצע במשק יש להפקיד 4.45%. עבור הכנסה שמעל מחצית השכר ועד גובה השכר הממוצע במשק, יש להפקיד 12.55%.עבור החלק של ההכנסה שמעל השכר הממוצע - אין חובה להפריש לפנסיה. עם זאת, כדאי לזכור שמי שיגדיל את ההפקדה ייהנה פעמיים – הן מסכום כסף זמין גדול יותר לאחר הפרישה, והן מהטבות המס. בכלל, בניגוד לחיסכון בבנק, הצטרפות לקרן פנסיה מזכה את החוסך גם בהטבות מס.

סכום הפקדה שנתי

שיעור ההפקדות

עד גובה הכנסה (שנתית)

2,817.12

​4.45%

מ-1 ש"ח עד 63,306 ש"ח

7,944.90

12.55%

מ-63,307 ש"ח עד 126,612 ש"ח

0

​אין חובת הפקדה

​על כל שקל מעל 126,613 ש"ח

​10,762.02


​סה"כ הפקדה בשנה

עצמאי שהוא גם שכיר במקביל:

עצמאי שמועסק במקביל גם כשכיר במקום עבודה מסוים, צריך להפקיד בעצמו לביטוח הפנסיוני, רק אם הסכום שמופרש עבורו כשכיר (הפרשות המעסיק והפרשות העובד) נמוך מהסכום שעליו להפריש כעצמאי בגין הכנסותיו מהעסק, ועד לסכום זה.


משיכת כספים במצבי אבטלה:

עצמאי שהפקיד כספים לחיסכון פנסיוני בהתאם לחוק, יוכל למשוך סכומים מסוימים מתוך החיסכון הפנסיוני, וזאת בכל אחד מהמצבים הבאים:

  • העצמאי סגר את העסק.

  • העצמאי הגיע לגיל פרישה ואין לו הכנסה החייבת בהפקדה לביטוח פנסיוני.

  • העצמאי חדל לעסוק במשלח היד שלו.


את ההפקדות לחיסכון פנסיוני יש להפקיד עבור אותה שנת הכספים, ולא בשנה שלאחריה.

לצורך הרתעה, הוחלט להטיל קנס של 500 ₪ על עצמאים, שלא יפקידו את הכספים לפנסיה בהתאם חוק (הקנס לא חל על עצמאי שמרוויח פחות משכר מינימום).

במקביל, לצרכי תמרוץ, הוחלט לשפר את הטבת המס על הפקדה לפנסיה של עצמאים, היא הוגדלה מ-16% ל-16.5% מהכנסתם, במידה ולא ניצלו את הטבת המס הנפרדת לרכישת אובדן כושר עבודה, שלא במסגרת קופת גמל.

כל עצמאי רשאי לבחור את כיצד והיכן לחסוך לפנסיה. בשורה התחתונה, המדינה אמנם מחייבת את העצמאים להפקיד לקרן הפנסיה, אך בידם האפשרות לבחור היכן לבצע זאת. מומלץ להשוות את התנאים והיתרונות בין קרנות הפנסיה.


Kommentare


1
2
bottom of page