top of page

ביקורת והכנת דוחות כספיים לחברות

ביקורת והכנת דוחות כספיים לחברות

הדוחות הכספיים הינם כלי ניהולי חשוב התורם ליכולת הניתוח והערכת ביצועי הארגון, הן בתחום התפעולי והן בתחום הפיננסי.


על פי החוק במדינת ישראל מחויבת כל חברה בע"מ, כל אגודה שיתופית וכל עמותה להעמיד את דוחותיהם הכספיים לביקורת חיצונית על ידי רואה חשבון מבקר.

רו”ח מחויב על פי חוק לערוך את ביקורתו בהתאם לתקני הביקורת המקובלים בישראל, כאשר הדגש הינו על ביקורת מדגמית אך מתוכננת היטב, קרי, ביקורת הלוקחת בחשבון את הסיכונים והחשיפות לטעויות ו/או למצגים מטעים מהותית


מהי מטרת הביקורת?

מטרת הביקורת הינה לאמת את הנתונים שנכתבו בספרי הנהלת החשבונות הפנימיים של החברה ולתת חוות דעת מקצועית של הרואה חשבון על נתוני הדוח. במידה והניח דעתו הרואה חשבון שהספרים משקפים את מצב העסק, ניתנת "חוות דעת חלקה".

על חוות דעת זו נסמכים גם  גורמים שלישיים כגון: בנקים, נותני אשראי, ספקים, משקיעים וכיוצ"ב.

עבודות הביקורת במשרדנו נערכת תוך שילוב ויישום של כללי החשבונאות בישראל.

לנו יש את המומחיות, הידע המקצועי, ניסיון רב שנים בתחום הביקורת המאפשר למשרדנו להתמודד עם סוגיות חשבונאיות מורכבות, תוך מתן פתרון חשבונאי מקצועי, אחראי ואמין.

אנחנו מתעדכנים באופן שוטף בתקינה החשבונאית ובחידושי החקיקה.


מקצועיות זו הדרך – פנו אלינו.

bottom of page