top of page
הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות הינה רישום מכלול הפעולות הכספיות והלא כספיות של הישות המהוות רישום חשבונאי.


הנהלת חשבונות כוללת רישום של כל החומר השוטף, ביצוע התאמות באופן קבוע, הפקת דו"חות עבור בעל העסק וכמובן עמידה בביקורת של רואה החשבון.


משרדנו מעניק שירותי הנהלת חשבונות לעסקים קטנים וגדולים כאחד.


קיימות שתי שיטות מקובלות לניהול חשבונות:

הנהלת חשבונות חד- צידית
בשיטה זו נרשמים הכנסות והוצאות בלבד . הסיכום שלהם מבטא את רווחיות העסק . שיטה זו מתאימה בעיקר לעסקים קטנים.


הנהלת חשבונות כפולה
ברישום בשיטת הנהלת חשבונות כפולה, כל פעולה כספית נרשמת ברישום כפול, לחובה ולזכות.

בשיטה זו מקבלים ביטוי הן לרווחיות העסק, מצב נכסיה וחובותיה, ותזרים המזומנים שלה.

בחירת השיטה נבחרת לפי קריטריונים שונים בהתאם לתקנות מס הכנסה.


אנחנו מבטיחים לך שרות זמין, מהימן ומדויק שמתאים לעסק שלך.

bottom of page