top of page
  • כריסטינה כהן

מדריך הוצאות מוכרות


מס משלמים על הרווח, ועל כן ככל שגדלות ההוצאות – כך קטן הרווח וקטן שיעור המס. כדי להכיר בהוצאה מסוימת לצורך קיזוז מס, עליה להיות הוצאה שבוצעה לצורך ייצור ההכנסה (אם באופן חלקי, אז ניתן להכיר בחלקה).

הוצאות מוכרות למס הכנסה, ניתן לחלק למספר סוגים עקרוניים:

  • הוצאות שוטפות שמוכרות במלואן (כמו קניית חומרי גלם או שכר לעובדים).

  • הוצאות שוטפות שהרשויות הגבילו את הכרתן (כמו רכב, ביגוד , טלפון וכיוצ"ב).

  • הוצאות מעורבות שחלקן פרטי וחלקן עסקי (למשל, תשלומי חשבונות עבור משרד שנמצא בתוך הבית) מוכרות באופן יחסי להוצאה העסקית (החלק היחסי של המשרד מכלל שטח הבית).

  • הוצאות בעלות אופי עונשי אינן מוכרות כלל, כמו קנסות או דו"חות.

  • הוצאות הוניות (בגין רכישת נכס) שמיועדות להניב הכנסה לאורך מספר שנים; ההכרה מתבצעת באופן חלקי, בהתאם לאורך חיי הנכס כפי שהוגדר במס הכנסה, כאשר חלק ההוצאה המוכר ייקרא "הוצאות פחת".

בנוגע למע"מ, רק מי שמוגדר כ"עוסק מורשה" חייב בדיווח שוטף (חודשי או דו-חודשי). בכדי לקבל החזרים ממע"מ , על העוסק להציג חשבונית שמעידה כי ההוצאה שימשה לצרכי העסק. מע"מ בוחן את גובה הכנסות המע"מ מול גובה הוצאות המע"מ, כאשר במידה וההוצאות עולות על ההכנסות העוסק יזכה להחזר, ובמקרה ההפוך יחויב בתשלום. הוצאה מעורבת נבחנות במע"מ עפ"י השימוש המרכזי שלהן – בהוצאה שעסקית בעיקרה יקוזזו 66% מגובה המע"מ, ובהוצאה פרטית בעיקרה יקוזזו רק 25%.


השיטות המקובלות לדיווח:

  • הן דיווח על בסיס מזומן – בו יוכרו רק הוצאות ששולמו בפועל באותה שנת מס.

  • דיווח על בסיס מצטבר – בו יוכרו רק הוצאות ששייכות לאותה שנת מס בה הופקה ההכנסה מהן.

הבחירה בין שיטות הדיווח יכולה להיות משמעותית ולכן תמיד מומלץ להיוועץ אישית ברו"ח מומחה.טבלת הוצאות מוכרות לעסקים שכיחות:

לכל עסק יכולות להיות הוצאות מוכרות לעסקים המיוחדות לו בהתאם לאופי העסק, אך בכל זאת רצוי להכיר את טבלת ההוצאות השכיחות אשר מקובל להתיר בניכוי לצרכי מס ומע”מ באופן מלא או חלקי:חשוב מאחר ולכל עסק סוג הוצאות ייחודיות שלו, לא ניתן להכין רשימה סגורה של "הוצאות מוכרות". מדריך זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בו כמתן חוות דעת ו/או יעוץ מקצועי .

Comments


1
2
bottom of page